ประกาศ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลจอมพระ

บันทึกการประชุม