เทศบาลตำบลจอมพระ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตออบแบบวัดผ่านช่องทางการตอบแบบความรู้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยการส่องคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

เทศบาลตำบลจอมพระ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตออบแบบวัดผ่านช่องทางการตอบแบบความรู้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยการส่องคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอมพระ เรื่องการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมพระและนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ