เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอจอมพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอจอมพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลจอมพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลจอมพระ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เทศบาลตำบลจอมพระ แบ่งเขตการปกครองดังนี้
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนโชคดีมีสุข (หมู่ที่ ๑)
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านจอมพระ (หมู่ที่ ๑)
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนสายสัมพันธ์ (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนศรีปัทมา (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนพอเพียง (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ (หมู่ที่ ๕)
ชุมชนที่ ๗ ชุมชนศรีศรัทธา (หมู่ที่ ๕)
ชุมชนที่ ๘ ชุมชนโคกเจริญ (หมู่ที่ ๖)
ชุมชนที่ ๙ ชุมชนกระทุ่มรวมใจ (หมู่ที่ ๖)
ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนร่มโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๓)
ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนหนองคูเล็ก (หมู่ที่ ๑๓)

เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชนศรีปัทมา (หมู่ที่ ๔) ชุมชนพอเพียง (หมู่ที่ ๔) ชุมชนร่มโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๓) และชุมชนหนองคูเล็ก (หมู่ที่ ๑๓)
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชนโชคดีมีสุข (หมู่ที่ ๑) ชุมชนบ้านจอมพระ (หมู่ที่ ๑) ชุมชนสายสัมพันธ์ (หมู่ที่ ๔) บ้านใหญ่ศรีจอมพระ (หมู่ที่ ๕) ชุมชนศรีศรัทธา (หมู่ที่ ๕) ชุมชนโคกเจริญ (หมู่ที่ ๖) และชุมชนกระทุ่มรวมใจ (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๓,๒๗๐ คน
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๒๓๘ คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,๔๒๕ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๔๑๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1300961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1709
12633
36418
1156406
84493
106260
1300961

Your IP: 44.221.66.130
2024-06-22 04:09