เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอจอมพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอจอมพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลจอมพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลจอมพระ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เทศบาลตำบลจอมพระ แบ่งเขตการปกครองดังนี้
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนโชคดีมีสุข (หมู่ที่ ๑)
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านจอมพระ (หมู่ที่ ๑)
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนสายสัมพันธ์ (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนศรีปัทมา (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนพอเพียง (หมู่ที่ ๔)
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ (หมู่ที่ ๕)
ชุมชนที่ ๗ ชุมชนศรีศรัทธา (หมู่ที่ ๕)
ชุมชนที่ ๘ ชุมชนโคกเจริญ (หมู่ที่ ๖)
ชุมชนที่ ๙ ชุมชนกระทุ่มรวมใจ (หมู่ที่ ๖)
ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนร่มโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๓)
ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนหนองคูเล็ก (หมู่ที่ ๑๓)

เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชนศรีปัทมา (หมู่ที่ ๔) ชุมชนพอเพียง (หมู่ที่ ๔) ชุมชนร่มโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๓) และชุมชนหนองคูเล็ก (หมู่ที่ ๑๓)
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชนโชคดีมีสุข (หมู่ที่ ๑) ชุมชนบ้านจอมพระ (หมู่ที่ ๑) ชุมชนสายสัมพันธ์ (หมู่ที่ ๔) บ้านใหญ่ศรีจอมพระ (หมู่ที่ ๕) ชุมชนศรีศรัทธา (หมู่ที่ ๕) ชุมชนโคกเจริญ (หมู่ที่ ๖) และชุมชนกระทุ่มรวมใจ (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๓,๒๗๐ คน
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๒๓๘ คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,๔๒๕ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๔๑๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ