ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๑. การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับทางสาธารณะ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๘๒๗ หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔๐๐ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

๒. การประปา
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้

การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ๑,๐๗๕ หลังคาเรือน
(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาลตำบลจอมพระ ๑ แห่ง
(๓) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แม่น้ำชี, สระน้ำหนองใหญ่ (แหล่งน้ำผิวดิน)

๓. โทรศัพท์
- จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน ๑ ชุมสาย

๔. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

๕. เส้นทางคมนาคมขนส่ง - มีท่ารถขนส่งนครชัย จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๙๕ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อใช้เป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
(๑) การคมนาคม การจราจร เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
๑) ทางหลวงแผ่นดิน - หมายเลข ๒๑๔ สายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด - หมายเลข ๒๓๓๔ สายจอมพระ - ศีขรภูมิ
๒) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย - รถโดยสารประจำทาง สายจังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดยโสธร - รถโดยสารประจำทาง สายจังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดร้อยเอ็ด - รถโดยสารประจำทาง สายจังหวัดสุรินทร์ – อำเภอชุมพลบุรี – สตึก

๖. ถนน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๐ สาย ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ๙๕๓ เมตร
ถนนลาดยาง จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ๖๙๑ เมตร
ถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๙๘๘ เมตร ถนนดิน จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๖๕๒ เมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1301073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1821
12633
36530
1156406
84605
106260
1301073

Your IP: 44.221.66.130
2024-06-22 04:49