การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพระ จำนวน ๑ แห่ง
จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๒ คน
จำนวนนักเรียน ๘๕ คน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล
๒.๑ โรงเรียนบ้านจอมพระ ระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวนครู จำนวน ๓ คน
จำนวนห้องเรียน ๔ ห้อง
จำนวนนักเรียน ๙๔ คน

๒.๒ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนครู จำนวน ๑๑๕ คน 
จำนวนห้องเรียน ๕๘ ห้อง
จำนวนนักเรียน ๑,๙๐๑ คน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม