ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอจอมพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอจอมพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลจอมพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลจอมพระ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เทศบาลตำบลจอมพระ แบ่งเขตการปกครองดังนี้
หมู่ที่ ๑ บัานจอมพระ
หมู่ที่ ๔ บ้านดงบัง
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีจอมพระ
หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม
หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีดงบัง


การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลจอมพระ เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๔ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีดงบัง
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านจอมพระ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีจอมพระ  หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๓,๒๙๐ คน
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๒๙๐ คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๖๔)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,๕๑๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๕
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๖๓๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1415157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1896
2501
1896
1309982
77311
121378
1415157

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-21 16:58